RESEARCH CHEMICALS TEAM BLOG

betrouwbare drugs info 2021

Indice

Betrouwbare Drugs info Beste info 2021

 Welke (verboden) drugs worden het meest gebruikt?

Cafeïne is onze favoriete drug. 

Het zit in thee, koffie, veel frisdranken en cola’s, sommige zoetigheden, zit in veel medicijnen en is verkrijgbaar in vrij verkrijgbare stimulerende middelen zoals energiedrankjes.

Naast drugs in het algemeen is alcohol de meest gebruikte drug, gevolgd door nicotine in tabak sigaretten en andere tabak producten.

Wat illegale en verboden drugs betreft, is cannabis, hasj en wiet veruit de meest gebruikte drug. 

Daarna volgen cocaïne en ecstasy (xtc).

De laatste gegevens van het Bureau voor Nationale Statistieken, voor maart 2020, drugs info:

“Het totale drugsgebruik bleef stabiel, met ongeveer 1 op de 11 volwassenen tussen 16 en 59 jaar die de afgelopen 12 maanden (52 weken) een drug middel hebben gebruikt.

Er waren echter verschillen tussen de leeftijdsgroepen. 

Men ziet dat drugsgebruik kwam veel vaker voor bij jongere volwassenen, hoewel ook hier het percentage 16- tot 24-jarigen (jongeren) dat drugs gebruikte vergelijkbaar was met het voorgaande jaartal.

“Cannabis, hasj en wiet bleef de meest gebruikte drug, gevolgd door de harddrugs poeder cocaïne.

Het aandeel gebruikers dat meer dan een keer per maand poeder cocaïne gebruikte, daalde echter in eindigend in maart 2020.”

Betrouwbare Drugs

Betrouwbare drugs info, drugs gebruiken:

Voor de meeste afzonderlijke drugssoorten, waaronder cannabis, ecstasy, poeder cocaïne, nieuwe psychoactieve stoffen (nps of Research Chemicals) en lachgas, waren er in het afgelopen jaar geen veranderingen in het drugsgebruik. 

Er waren echter dalingen in het gebruik van twee drugs met een laag volume en het percentage frequente gebruikers van poeder cocaïne, amfetamine (speed) en heroïne.

Betrouwbare Drugs

Cannabis:

Cannabis blijft de meest gebruikte drug in de afgelopen 12 maanden onder volwassenen van 16 tot 59 en van 16 tot 24 jarigen, met respectievelijk 7,8% en 18,7%; dit is veel hoger dan de op een na meest gebruikte drug in de afgelopen 12 maanden, het gebruik van poeder cocaïne onder 16 tot 59-jarigen (2,6%) en het gebruik van lachgas onder 16 tot 24-jarigen (8,7%).

Betrouwbare Drugs

Speed:

Het gebruik van amfetamine (speed) in de afgelopen 12 maanden onder volwassenen van 16 tot 59 daalde met 42% ten opzichte van het voorgaande jaar (tot 109.000), waarmee de daling op lange termijn sinds het jaar eindigend in december 1995 werd voortgezet.

Betrouwbare Drugs

Betrouwbare Drugs en verslaving:

Minder jongeren zijn verslaafd aan het gebruik van harddrugs zoals xtc, speed, cocaïne en heroïne.

 Betrouwbare Drugs gebruiken is nog wel populair onder jongeren. 

Maar verslaving speelt in mindere mate de rol.

Dat kan te maken hebben met hoe Corona de sociale omgeving van iederen in Nederland heeft veranderd.

Daarbij is er ook vaak meer drugs informatie beschikbaar.

Daardoor worden alle soorten risico’s vermindered.

Wat is gebleken, is dat alle jongeren vaak hun informatie delen onder hun onderlinge vrienden groepen.

Wat leid tot vermindering van risico’s.

Gezien het feit dat mensen, kijkend naar de geschiedenis van mensen leven, mensen altijd drugs gebruiken, en dat altijd zullen doen.

Nu komt het vanuit vanuit ons perspectief dat veiligheid belangrijk is.
Als men verslaafd, is het geadviseerd om aan de bel te trekken en een chat met je dokter hebben.

Verslaving is ontzettend lastig.

En gaat meestal gepaard men eenzaamheid.

Het laatste wat men wil, is dat iemand daardoor het leven laat en niet ziet hoe je verder zou moeten gaan. 

Maar weet dat er altijd iemand is of kan zijn die om je geeft.

In de tussentijd, leer van jezelf te houden.

In een nuchter lichaam en heldere geest.

Het korte termijn genot, bij verslaving, gaat ten kost van je lang termijn geluk.

Het gebruik van anabole steroïden onder 16- tot 59-jarigen daalde ook ten opzichte van het voorgaande jaar, van ongeveer 62.000 tot 31.000, na een periode in het afgelopen decennium waarin het gerapporteerde gebruik betrekkelijk stabiel was.

Veilig en snel kunt u uw Research chemicals kopen bij ons !

Betrouwbare Drugs

Verandering in gebruik:

Hoewel er geen verandering was in het gebruik van poeder cocaïne, amfetamine (speed) en heroïne onder volwassenen van 16 tot 59 jaar in het afgelopen jaar in vergelijking met het jaar eindigend in maart 2019, daalde het aandeel frequente gebruikers van 14,4% in het jaar eindigend in maart 2019 tot 8,7% in het jaar eindigend in maart 2020.

Betrouwbare Drugs

Xtc

Nederlandse productie van ecstasy (XTC pil of MDMA), amfetamine en GHB is een van de grootste ter wereld.

Ondanks de campagnes tegen illegale drugs in Nederland is het land een van ‘s werelds grootste producenten van ecstasy en amfetaminen. 

De regering heeft beloofd meer te doen om dit te stoppen.

In Nederland is vorig jaar voor miljarden euro’s aan synthetische drugs (GHB, MDMA en XTC pillen) geproduceerd, zo blijkt uit een recent gepubliceerd politierapport.

Productie:

In 2017 werden in ons land synthetische verschillende drugs (GHB, MDMA en XTC pillen) met een straatwaarde van 18,9 miljard euro (22 miljard dollar) geproduceerd, zo blijkt uit het rapport van de Politieacademie in Nederland.

Dat geeft nog steeds veel vragen, want in het rapport wordt benadrukt dat het slechts om schattingen gaat en dat de werkelijke productie aantallen (GHB, MDMA en de XTC pil) waarschijnlijk veel hoger zullen liggen.

Betrouwbare Drugs

 Betrouwbare Drugs info, producenten:

Volgens de politie is Nederland een van ‘s werelds grootste producenten van ecstasy en amfetaminen, een soort stimulerende drug die ook wel bekend staat als speed of uppers.

Ondanks Corona is de productie onverminderd doorgegaan.

Soms lijkt het bijna ofdat zelfs de gezondheid van een producent het risico er niet toe doet, als er maar winst te behalen is.

Drugs moet worden verkocht. 

Hier valt nog veel over te leren en weten.

Informatie is zeldzaam door de ondoorzichtigheid van productie.

Men krijgt hierdoor de illegaliteit nooit in handen.

Ment komt bijna bij het idee om verboden middelen te legaliseren.

Somige ”weten” dat zulk risico de volks-gezondheid daar geen baat bij heeft.

Maar op basering van kennis, velen onderzoeks vragen komt er toch iets anders uit de stelling: ”moeten drugs legaler zijn?”.

Gelukkig doet Nederland niet aan vervolging van de gebruiker.

Betrouwbare Drugs

Betrouwbare Drugs info: Tolerante aanpak en lage straffen

Onderzoekers en schrijven de toppositie van Nederland als drugsproducent toe aan een combinatie van factoren, waaronder de tolerante houding van Nederland ten opzichte van drugsgebruik en de relatief lage straffen voor degenen die worden betrapt op het maken van drugs.

Betrouwbare Drugs
Stoppen gaat het niet.

Ook de goede infrastructuur en de ligging in Europa maken Nederland tot een knooppunt voor de productie en het vervoer van illegale middelen.

In het politierapport wordt ook kritiek geuit op de reactie van de regering op de strijd tegen illegale drugs, en wordt gesteld dat de beschikbare informatie over synthetische drugs “ernstig tekortschiet”.

Dit leverde veel vragen op. 

Want wat vaak is aangetoond.

En men nu ook zeker weet, helemaal onder alle vooruitstaande gedragswetenschappers.

Is dat drugs vaak niet de boosdoener is, maar juist de levensomgeving van een persoon en vaak een tekort aan drugs info.

De effecten op het lichaam meestal voelen goed.

Vaak word daarom het gebruik voortgezet.

En in het uur van de waarheid word drugs gebruikt of misbruikt.

Die nuance ziet de niet-expert niet.

Koop nu uw Research chemicals veilig bij ons !

Betrouwbare Drugs info, Hasj en Wiet, gedoog beleid:

In Nederland is de verkoop van wiet en hasj illegaal maar niet strafbaar, zodat de wet niet wordt gehandhaafd in inrichtingen die zich aan de volgende nationale voorschriften houden, lees:

Betrouwbare Drugs info, Koffieshopwet:

Geen reclame
Geen verkoop van hard drugs op het terrein
Geen verkoop aan personen onder de 18
Geen verkoop van hoeveelheden van meer dan vijf gram
Geen verstoring van de openbare orde

Coffeeshops mogen geen alcohol meer verkopen, alleen wiet, hasj, drankjes en eten. 

Adverteren is ook niet toegestaan.

Door Corona en nieuwe beleid mag wiet of hasj ook niet meer in de koffieshop zelf worden gebruikt.

In een gebaar van discretie dat technisch nog steeds vereist is, houden veel coffeeshops het cannabis menu onder de toonbank, zelfs als de cannabis zelf min of meer in het zicht ligt.

De meeste koffieshop sluiten om 22:00 uur. 

Daarna mag het niet worden verkocht.

Betrouwbare Drugs

Cookies en Privacy

RCT webshop gebruiken cookies om marketing doeleinden te behalen.

Wij gebruiken cookies zo min mogelijk, we zullen nooit gebruik maken van uw privégegevens!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Zie de FAQ hier.

INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE MEDICAMENTOS – MEJOR INFORMACIÓN 2021

¿Qué drogas (prohibidas) se usan más comúnmente?

La cafeína es nuestra droga favorita.

Está en el té, el café, muchos refrescos y refrescos de cola, algunos dulces, está en muchos medicamentos y está disponible en estimulantes de venta libre como las bebidas energéticas.

Además de las drogas en general, el alcohol es la droga más utilizada, seguida de la nicotina en los cigarrillos de tabaco y otros productos de tabaco.

Cuando se trata de drogas ilegales y prohibidas, el cannabis, el hachís y la marihuana son, con mucho, la droga más utilizada.

Le siguen la cocaína y el éxtasis (éxtasis).

Los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, para marzo de 2020, información sobre drogas:

“El consumo total de drogas se mantuvo estable, con aproximadamente 1 de cada 11 adultos entre la edad de 16 y 59 años que han usado una droga en los últimos 12 meses (52 semanas).

Sin embargo, hubo diferencias entre los grupos de edad.

Se ve que el consumo de drogas era mucho más común en adultos más jóvenes, aunque también aquí el porcentaje de jóvenes de 16 a 24 años (jóvenes) que consumyó drogas fue comparable al año anterior.

“El cannabis, el hachís y la marihuana siguieron siendo la droga más consumida, seguida de las drogas duras en polvo.

Sin embargo, la proporción de consumidores que consumían cocaína en polvo más de una vez al mes disminuyó a finales de marzo de 2020″.

Información confiable sobre drogas, uso de drogas:

Para la mayoría de los tipos de drogas individuales, incluidos el cannabis, el éxtasis, la cocaína en polvo, las nuevas sustancias psicoactivas (nps o productos químicos de investigación) y el óxido nitroso, no ha habido cambios en el consumo de drogas en el último año.

Sin embargo, hubo disminuciones en el uso de dos drogas de bajo volumen y el porcentaje de consumidores frecuentes de cocaína en polvo, anfetamina (speed) y heroína.

Cannabis:

El cannabis sigue siendo la droga más utilizada en los últimos 12 meses entre los adultos de 16 a 59 años y de 16 a 24 años, con un 7,8% y un 18,7% respectivamente; esto es mucho más alto que la segunda droga más comúnmente utilizada en los últimos 12 meses, el uso de cocaína en polvo entre las personas de 16 a 59 años (2,6%) y el uso de óxido nitroso entre las personas de 16 a 24 años (8,7%).

Velocidad:

El consumo de anfetaminas (velocidad) en los últimos 12 meses entre los adultos de 16 a 59 años disminuyó en un 42% en comparación con el año anterior (a 109.000), continuando la disminución a largo plazo desde el año que terminó en diciembre de 1995.

Drogas confiables y adicción:

Menos jóvenes son adictos al consumo de drogas duras como el éxtasis, la velocidad, la cocaína y la heroína.

El uso de medicamentos confiables sigue siendo popular entre los jóvenes.

Pero la adicción juega un papel menor.

Esto puede tener que ver con cómo Corona ha cambiado el entorno social de todos en los Países Bajos.

Además, a menudo también hay más información disponible sobre medicamentos.

Como resultado, se reducen todos los tipos de riesgos.

Lo que se ha encontrado es que todos los jóvenes a menudo comparten su información entre sus grupos de amigos en común.

Lo que lleva a una reducción de los riesgos.

Dado que las personas, mirando la historia de la vida de las personas, las personas siempre usan drogas, y siempre lo harán.

Ahora viene desde nuestra perspectiva que la seguridad es importante. Si uno es adicto, se recomienda tocar el timbre y conversar con su médico.

La adicción es increíblemente difícil.

Y por lo general implica soledad.

Lo último que uno quiere es que alguien muera como resultado y no vea cómo debe proceder.

Pero sepa que siempre hay o puede haber alguien que se preocupe por usted.

Mientras tanto, aprende a amarte a ti mismo.

En un cuerpo sobrio y una mente clara.

El placer a corto plazo, con la adicción, viene a expensas de su felicidad a largo plazo.

El uso de esteroides anabólicos entre las personas de 16 a 59 años también disminuyó con respecto al año anterior, de aproximadamente 62,000 a 31,000, después de un período en la última década en el que el uso reportado fue relativamente estable.

¡Seguro y rápido puede comprar sus productos químicos de investigación de nosotros!

Cambio de uso:

Si bien no hubo cambios en el consumo de cocaína en polvo, anfetamina (velocidad) y heroína entre los adultos de 16 a 59 años en el último año en comparación con el año finalizado en marzo de 2019, la proporción de consumidores frecuentes cayó del 14,4% en el año que terminó en marzo de 2019 al 8,7% en el año finalizado en marzo de 2020.

Éxtasis

La producción holandesa de éxtasis (píldora de éxtasis o MDMA), anfetamina y GHB es una de las más grandes del mundo.

A pesar de las campañas contra las drogas ilegales en los Países Bajos, el país es uno de los mayores productores mundiales de éxtasis y anfetaminas.

El gobierno ha prometido hacer más para detener esto.

En los Países Bajos, miles de millones de euros en drogas sintéticas (GHB, MDMA y pastillas de éxtasis) se produjeron el año pasado, según un informe policial publicado recientemente.

Producción:

En 2017 se produjeron en nuestro país diferentes drogas sintéticas (GHB, MDMA y pastillas de éxtasis) con un valor en la calle de 18.900 millones de euros (22.000 millones de dólares), según el informe de la Academia de Policía de Los Países Bajos.

Eso todavía plantea muchas preguntas, porque el informe enfatiza que estas son solo estimaciones y que es probable que los números reales de producción (GHB, MDMA y la píldora XTC) sean mucho más altos.

Información confiable sobre medicamentos, productores:

Según la policía, los Países Bajos son uno de los mayores productores mundiales de éxtasis y anfetaminas, un tipo de droga estimulante también conocida como speed of uppers.

A pesar de Corona, la producción ha continuado sin cesar.

A veces casi parece que incluso la salud de un productor no importa, siempre y cuando haya ganancias que obtener.

Las drogas deben ser vendidas.

Todavía hay mucho que aprender y saber sobre esto.

La información es rara debido a la opacidad de la producción.

Como resultado, uno nunca llega a controlar la ilegalidad.

Ment casi llega a la idea de legalizar sustancias prohibidas.

Algunos “saben” que tal riesgo no beneficia la salud pública.

Pero sobre la basedel conocimiento, muchaspreguntas de investigación, algo más sale de ladeclaración: “¿deberían las drogas ser más legales?”.

Afortunadamente, los Países Bajos no procesan al usuario.

Información confiable sobre medicamentos: enfoque tolerante y sanciones bajas

Los investigadores y atribuyen la posición superior de los Países Bajos como productor de drogas a una combinación de factores, incluida la actitud tolerante de los Países Bajos hacia el consumo de drogas y las sanciones relativamente bajas para aquellos que son sorprendidos fabricando drogas.

No puede parar.

La buena infraestructura y la ubicación en Europa también hacen de los Países Bajos un centro para la producción y el transporte de sustancias ilegales.

El informe policial también critica la respuesta del gobierno a la lucha contra las drogas ilegales, afirmando que la información disponible sobre drogas sintéticas es “gravemente deficiente”.

Esto planteó muchas preguntas.

Porque lo que muchas veces se ha demostrado.

Y ahora uno lo sabe con certeza, especialmente entre todos los principalescientíficos del comportamiento.

Es que las drogas a menudo no son las culpables, sino más bien el entorno de vida de una persona y, a menudo, una escasez de información sobre drogas.

Los efectos en el cuerpo generalmente se sienten bien.

A menudo, por lo tanto, el uso continúa.

Y en la hora de la verdad, las drogas son usadas o abusadas.

El no experto no ve ese matiz.

¡Compre sus productos químicos de investigación de forma segura con nosotros ahora!

Información confiable sobre drogas, hachís y maleza, política de tolerancia:

En los Países Bajos, la venta de maleza y hachís es ilegal pero no punible, por lo que la ley no se aplica en establecimientos que cumplen con las siguientes regulaciones nacionales, léase:

Información confiable sobre medicamentos, Ley de cafeterías:

Sin publicidad

No hay venta de drogas duras en las instalaciones

No hay ventas a menores de 18 años

No venta de cantidades superiores a cinco gramos

Ninguna alteración del orden público

Las cafeterías ya no pueden vender alcohol, solo maleza, hachís, bebidas y alimentos.

Tampoco se permite la publicidad.

Debido a Corona y las nuevas políticas, la maleza o el hachís ya no se pueden usar en la cafetería en sí.

En un gesto de discreción que todavía se requiere técnicamente, muchas cafeterías mantienen el menú de cannabis debajo del mostrador, incluso si el cannabis en sí está más o menos a la vista.

La mayoría de las cafeterías cierran a las 22:00.

Después de eso, no debe venderse.

Cookies y privacidad

La tienda web de RCT utiliza cookies para lograr fines de marketing.

Utilizamos cookies lo menos posible, ¡nunca utilizaremos sus datos privados!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Vea las preguntas frecuentes aquí.

INFORMACJE O LEKACH – NAJLEPSZE INFORMACJE 2021

Które (zabronione) leki są najczęściej stosowane?

Kofeina jest naszym ulubionym lekiem.

Jest w herbacie, kawie, dużo sody i coli, trochę słodyczy, jest w wielu lekach i jest dostępny w stymulantach dostępnych bez recepty, takich jak napoje energetyczne.

Oprócz narkotyków w ogóle, alkohol jest najczęściej używanym narkotykami, a następnie nikotyna w papierosach tytoniowych i innych wyrobach tytoniowych.

Jeśli chodzi o nielegalne i zabronione narkotyki, konopie indyjskie, haszysz i marihuana są zdecydowanie najczęściej używanym narkotykami.

Po nim następuje kokaina i ecstasy (ecstasy).

Najnowsze dane z Urzędu Statystyki Narodowej, za marzec 2020 r., Informacje o narkotykach:

“Całkowite zażywanie narkotyków pozostało stabilne, a około 1 na 11 dorosłych w wieku od 16 do 59 lat stosował lek w ciągu ostatnich 12 miesięcy (52 tygodnie).

Istniały jednak różnice między grupami wiekowymi.

Widać, że zażywanie narkotyków było znacznie częstsze u młodszych dorosłych, chociaż również tutaj odsetek młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat (młodych ludzi), którzy używali narkotyków, był porównywalny z rokiem poprzednim.

“Konopie indyjskie, haszysz i marihuana pozostały najczęściej używanym narkotykami, a następnie sproszkowane twarde narkotyki.

Jednak odsetek u użytkowników zażywających kokainę w proszku częściej niż raz w miesiącu zmniejszył się do końca marca 2020 r.

Wiarygodne informacje o narkotykach, zażyciu narkotyków:

W przypadku większości rodzajów poszczególnych narkotyków, w tym konopi indyjskich, ecstasy, sproszkowanej kokainy, nowych substancji psychoaktywnych (nps lub chemikaliów badawczych) i podtlenku azotu, w ciągu ostatniego roku nie nastąpiła zmiana w używaniu narkotyków.

Odnotowano jednak spadek zażywania dwóch narkotyków o małej objętości oraz odsetek u jednokrotnego zażywające sproszkowaną kokainę, amfetaminę (szybkość) i heroinę.

Cannabis:

Konopie indyjskie pozostają najczęściej stosowanym narkotykiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród dorosłych w wieku od 16 do 59 lat i od 16 do 24 lat, odpowiednio 7,8% i 18,7%; jest to znacznie więcej niż drugi najczęściej stosowany narkotyk w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zażywanie kokainy w proszku wśród osób w wieku od 16 do 59 lat (2,6%) i zażywanie podtlenku azotu wśród osób w wieku od 16 do 24 lat (8,7%).

Prędkość:

Zażywanie amfetaminy (prędkość) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród dorosłych w wieku od 16 do 59 lat spadło o 42% w porównaniu z rokiem poprzednim (do 109 000), kontynuując długoterminowy spadek od roku kończącego się w grudniu 1995 r.

Niezawodne narkotyki i uzależnienie:

Mniej młodych ludzi jest uzależnionych od twardych narkotyków, takich jak ecstasy, speed, kokaina i heroina.

Stosowanie niezawodnych leków pozostaje popularne wśród młodych ludzi.

Ale uzależnienie odgrywa niewielką rolę.

Może to mieć związek z tym, jak Corona zmieniła środowisko społeczne wszystkich w Holandii.

Ponadto często dostępnych jest również więcej informacji na temat leków.

W rezultacie wszystkie rodzaje ryzyka są zmniejszone.

Okazało się, że wszyscy młodzi ludzie często dzielą się swoimi informacjami z grupami wspólnych przyjaciół.

Co prowadzi do zmniejszenia ryzyka.

Ponieważ ludzie, patrząc na historię życia ludzi, ludzie zawsze używają narkotyków i zawsze będą.

Teraz z naszej perspektywy wynika, że bezpieczeństwo jest ważne. Jeśli ktoś jest uzależniony, zaleca się zadzwonić dzwonkiem i porozmawiać z lekarzem.

Uzależnienie jest niezwykle trudne.

I zwykle wiąże się to z samotnością.

Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest to, aby ktoś umarł w wyniku tego i nie widział, jak powinien postępować.

Ale wiedz, że zawsze jest lub może być ktoś, kto troszczy się o ciebie.

W międzyczasie naucz się kochać siebie.

W trzeźwym ciele i jasnym umyśle.

Krótkotrwała przyjemność, wraz z uzależnieniem, odbywa się kosztem twojego długoterminowego szczęścia.

Stosowanie sterydów anabolicznych wśród osób w wieku od 16 do 59 lat również spadło w porównaniu z poprzednim rokiem, z około 62 000 do 31 000, po okresie w ostatniej dekadzie, w którym zgłaszane stosowanie było stosunkowo stabilne.

Bezpiecznie i szybko możesz kupić od nas swoje chemicals badania!

Zmiana sposobu użytkowania:

Chociaż w ubiegłym roku nie odnotowano zmian w stosowaniu kokainy w proszku, amfetaminy (speed) i heroiny wśród dorosłych w wieku od 16 do 59 lat w porównaniu z rokiem zakończonym w marcu 2019 r., odsetek osób często zażywających narkotyki spadł z 14,4% w roku kończącym się w marcu 2019 r. do 8,7% w roku zakończonym w marcu 2020 r.

Ekstaza

Holenderska produkcja ecstasy (pigułka ecstasy lub MDMA), amfetaminy i GHB jest jedną z największych na świecie.

Pomimo kampanii przeciwko nielegalnym narkotykom w Holandii, kraj ten jest jednym z największych na świecie producentów ecstasy i amfetaminy.

Rząd obiecał zrobić więcej, aby temu zapobiec.

W Holandii w ubiegłym roku wyprodukowano miliardy euro w narkotykach syntetycznych (GHB, MDMA i tabletkach ecstasy), zgodnie z niedawno opublikowanym raportem policyjnym.

Produkcja:

W 2017 roku w naszym kraju wyprodukowano różne leki syntetyczne (GHB, MDMA i tabletki ecstasy) o wartości ulicznej 18,9 miliarda euro (22 miliardy dolarów), zgodnie z raportem Holenderskiej Akademii Policyjnej.

To wciąż rodzi wiele pytań, ponieważ raport podkreśla, że są to tylko szacunki i że rzeczywiste liczby produkcji (GHB, MDMA i pigułka XTC) prawdopodobnie będą znacznie wyższe.

Wiarygodne informacje o lekach, producentach:

Według policji Holandia jest jednym z największych na świecie producentów ecstasy i amfetaminy, rodzaju leku pobudzaczego znanego również jako prędkość cholewek.

Pomimo koronawirusa produkcja nie słabnie.

Czasami wydaje się, że nawet zdrowie producenta nie ma znaczenia, o ile są zyski do zarobienia.

Leki muszą być sprzedawane.

Jest jeszcze wiele do nauczenia się i dowiedzenia się na ten temat.

Informacje są rzadkie ze względu na nieprzejrzystość produkcji.

W rezultacie nigdy nie można kontrolować nielegalności.

Ment prawie wpadł na pomysł legalizacji zakazanych substancji.

Niektórzy “wiedzą”, że takie ryzyko nie przynosi korzyści zdrowiu publicznemu.

Ale na podstawie wiedzy, wielu pytań badawczych, coś innego wychodzi ze stwierdzenia: “Czy narkotyki powinny być bardziej legalne?”.

Na szczęście Holandia nie przetwarza użytkownika.

Wiarygodne informacje o lekach: tolerancyjne podejście i niskie kary

Naukowcy przypisują wyższą pozycję Holandii jako producenta leków kombinacji czynników, w tym tolerancyjnej postawy Holandii wobec zażywania narkotyków i stosunkowo niskim karom dla osób przyłapanych na wytwarzaniu narkotyków.

No puede parar.

Dobra infrastruktura i lokalizacja w Europie sprawiają również, że Holandia jest ośrodkiem produkcji i transportu nielegalnych substancji.

Raport policyjny krytykuje również reakcję rządu na walkę z nielegalnymi narkotykami, stwierdzając, że dostępne informacje na temat narkotyków syntetycznych są “poważnie niewystarczające”.

To wzbudziło wiele pytań.

Bo to, co często zostało zademonstrowane.

A teraz wiadomo na pewno, szczególnie wśród wszystkich czołowych naukowców behawioralnych.

Chodzi o to, że narkotyki często nie są winne, ale raczej środowisko życia danej osoby i często niedobór informacji o narkotykach.

Wpływ na organizm jest zwykle odczuwalny dobrze.

Często zatem używanie trwa.

A w chwili prawdy narkotyki są używane lub nadużywane.

Nie-ekspert nie widzi tego niuansu.

Kup swoje chemikalia badawcze</ a> bezpiecznie z nami już teraz!

Wiarygodne informacje na temat narkotyków, haszyszu i chwastów, polityka tolerancji:

W Holandii sprzedaż chwastów i haszyszu jest nielegalna, ale nie podlega karze, więc prawo nie ma zastosowania w zakładach, które spełniają następujące przepisy krajowe, czytaj:

Wiarygodne informacje o lekach, ustawa o kafeteriach:

W nagłośnieni

Na terenie obiektu nie ma sprzedaży twardych narkotyków

Nie ma sprzedaży poniżej 18 roku < / silnych>

niesprzena sprzedaż ilości większych niż pięć gramów

nie zakłócanie porządku publicznego

Kawiarnie nie mogą już sprzedawać alkoholu, tylko chwasty, haszysz, napoje i żywność.

Reklama jest również niedozwolona.

Ze względu na koronawirusa i nowe zasady, chwasty lub haszysz nie mogą być już używane w samej stołówce.

W geście dyskrecji, który jest nadal technicznie wymagany, wiele kawiarni trzyma menu konopi pod ladą, nawet jeśli sama marihuana jest mniej więcej w zasięgu wzroku.

Większość kawiarni zamyka się o godzinie 22:00.

Następnie nie należy go sprzedawać.

Pliki cookie i prywatność

RCT sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie do celów marketingowych.

Używamy plików cookie tak mało, jak to możliwe, nigdy nie wykorzystamy Twoich prywatnych danych!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Zobacz rzadko zadawane pytania tutaj.

INFORMAZIONI AFFIDABILI SUI FARMACI – MIGLIORI INFORMAZIONI 2021

Quali farmaci (proibiti) sono più comunemente usati?

La caffeina è la nostra droga preferita.

È in tè, caffè, molta soda e cola, alcuni dolci, è in molti farmaci ed è disponibile in stimolanti da banco come le bevande energetiche.

Oltre alle droghe in generale, l’alcol è la droga più comunemente usata, seguita dalla nicotina nelle sigarette di tabacco e in altri prodotti del tabacco.

Quando si tratta di droghe illegali e proibite, cannabis, hashish e marijuana sono di gran lunga la droga più utilizzata.

È seguito da cocaina ed ecstasy (ecstasy).

Gli ultimi dati dell’Office for National Statistics, per marzo 2020, informazioni sulle droghe:

“Il consumo totale di droga è rimasto stabile, con circa 1 adulto su 11 di età compresa tra 16 e 59 anni che ha usato un farmaco negli ultimi 12 mesi (52 settimane).

Tuttavia, c’erano differenze tra i gruppi di età.

Si è visto che l’uso di droghe era molto più comune nei giovani adulti, anche se anche qui la percentuale di giovani dai 16 ai 24 anni (giovani) che facevano uso di droghe era paragonabile all’anno precedente.

“Cannabis, hashish e marijuana sono rimasti la droga più utilizzata, seguita dalle droghe pesanti in polvere.

Tuttavia, la percentuale di consumatori che fanno uso di cocaina in polvere più di una volta al mese è diminuita entro la fine di marzo 2020.

Informazioni affidabili su droghe, uso di droghe:

Per la maggior parte dei tipi di singole droghe, tra cui cannabis, ecstasy, cocaina in polvere, nuove sostanze psicoattive(nps o prodotti chimici di ricerca) e protossido di azoto, non c’è stato alcun cambiamento nel consumo di droghe nell’ultimo anno.

Tuttavia, ci sono state diminuzioni nell’uso di due droghe a basso volume e nella percentuale di consumatori frequenti di cocaina in polvere, anfetamina(velocità)ed eroina.

Cannabis:

La cannabis rimane la droga più utilizzata negli ultimi 12 mesi tra gli adulti di età compresa tra 16 e 59 anni e tra 16 e 24 anni, rispettivamente con il 7,8% e il 18,7%; questo è molto più alto della seconda droga più comunemente usata negli ultimi 12 mesi, l’uso di cocaina in polvere tra le persone di età compresa tra 16 e 59 anni (2,6%) e l’uso di protossido di azoto tra le persone di età compresa tra 16 e 24 anni (8,7%).

Velocità:

L’uso di anfetamine (velocità) negli ultimi 12 mesi tra gli adulti di età compresa tra 16 e 59 anni è diminuito del 42% rispetto all’anno precedente (a 109.000), continuando il declino a lungo termine dall’anno terminato a dicembre 1995.

Droghe e dipendenze affidabili:

Meno giovani sono dipendenti da droghe pesanti come ecstasy, velocità, cocaina ed eroina.

L’uso di farmaci affidabili rimane popolare tra i giovani.

Ma la dipendenza gioca un ruolo minore.

Questo potrebbe avere a che fare con il modo in cui Corona ha cambiato l’ambiente sociale di tutti nei Paesi Bassi.

Inoltre, sono spesso disponibili anche ulteriori informazioni sui farmaci.

Di conseguenza, tutti i tipi di rischi sono ridotti.

Ciò che è stato scoperto è che tutti i giovani spesso condividono le loro informazioni tra i loro gruppi di amici comuni.

Il che porta a una riduzione dei rischi.

Dal momento che le persone, guardando la storia della vita delle persone, le persone usano sempre droghe, e lo faranno sempre.

Ora, dal nostro punto di vista, la sicurezza è importante. Se uno è dipendente, si consiglia di suonare il campanello e parlare con il medico.

La dipendenza è incredibilmente difficile.

E di solito comporta la solitudine.

L’ultima cosa che vuoi è che qualcuno muoia di conseguenza e non veda come dovrebbe procedere.

Ma sappi che c’è sempre o potrebbe esserci qualcuno che si preoccupa di te.

Nel frattempo, impara ad amare te stesso.

In un corpo sobrio e una mente chiara.

Il piacere a breve termine, con la dipendenza, va a scapito della tua felicità a lungo termine.

Anche l’uso di steroidi anabolizzanti tra le persone di età compresa tra 16 e 59 anni è diminuito rispetto all’anno precedente, da circa 62.000 a 31.000, dopo un periodo nell’ultimo decennio in cui l’uso segnalato era relativamente stabile.

Sicuro e veloce puoi acquistare i tuoi prodotti chimici di ricerca da noi!

Cambio di utilizzo:

Mentre non vi è stato alcun cambiamento nell’uso di cocaina in polvere, anfetamina (velocità) ed eroina tra gli adulti di età compresa tra 16 e 59 anni nell’ultimo anno rispetto all’anno conclusosi a marzo 2019, la percentuale di consumatori frequenti è scesa dal 14,4% nell’anno che si è concluso a marzo 2019 all’8,7% nell’anno conclusosi a marzo 2020.

Estasi

La produzione olandese di ecstasy (pillola di ecstasy o MDMA), anfetamine e GHB è una delle più grandi al mondo.

Nonostante le campagne contro le droghe illegali nei Paesi Bassi, il paese è uno dei maggiori produttori mondiali di ecstasy e anfetamine.

Il governo ha promesso di fare di più per fermare questo.

Nei Paesi Bassi, miliardi di euro in droghe sintetiche (GHB, MDMA e pillole di ecstasy) sono stati prodotti l’anno scorso, secondo un rapporto della polizia pubblicato di recente.

Produzione:

Nel 2017, diverse droghe sintetiche (GHB, MDMA e pillole di ecstasy) sono state prodotte nel nostro paese con un valore di strada di 18,9 miliardi di euro ($ 22 miliardi), secondo il rapporto dell’Accademia di polizia olandese.

Ciò solleva ancora molte domande, perché il rapporto sottolinea che queste sono solo stime e che i numeri effettivi della produzione (GHB, MDMA e la pillola XTC) sono probabilmente molto più alti.

Informazioni affidabili su farmaci, produttori:

Secondo la polizia, i Paesi Bassi sono uno dei maggiori produttori mondiali di ecstasy e anfetamine, un tipo di droga stimolante nota anche come velocità delle tomaie.  

Nonostante Corona, la produzione è continuata senza sosta.

A volte sembra quasi che anche la salute di un produttore non abbia importanza, purché ci siano profitti da fare.

Le droghe devono essere vendute.

C’è ancora molto da imparare e da sapere su questo.

Le informazioni sono rare a causa dell’opacità della produzione.

Di conseguenza, non si arriva mai a controllare l’illegalità.

Ment ha quasi venire con l’idea di legalizzare le sostanze vietate.

Alcuni “sanno” che un tale rischio non giova alla salute pubblica.

Ma sulla base della conoscenza, moltedomande diricerca, qualcos’altro viene fuori dall’affermazione: “Le droghe dovrebbero essere più legali?”

Fortunatamente, i Paesi Bassi non elaborano l’utente.

Informazioni affidabili sui farmaci: approccio tollerante e sanzioni basse

I ricercatori attribuiscono la posizione superiore dei Paesi Bassi come produttore di droga a una combinazione di fattori, tra cui l’atteggiamento tollerante dei Paesi Bassi nei confronti dell’uso di droghe e sanzioni relativamente basse per coloro che vengono sorpresi a produrre droghe.

Non può fermarsi.

Buone infrastrutture e posizione in Europa rendono anche i Paesi Bassi un hub per la produzione e il trasporto di sostanze illegali.

Il rapporto della polizia critica anche la risposta del governo alla lotta contro le droghe illegali, affermando che le informazioni disponibili sulle droghe sintetiche sono “gravemente carenti”.

Ciò ha sollevato molte domande.

Perché ciò che è stato spesso dimostrato.

E ora lo si sa per certo, specialmente tra tutti i principali scienziati comportamentali.

È che le droghe spesso non sono da biasimare, ma piuttosto l’ambiente di vita di una persona e spesso una carenza di informazioni sulla droga.

Gli effetti sul corpo sono di solito sentiti bene.

Spesso, quindi, l’uso continua.

E nel momento della verità, le droghe vengono usate o abusate.

Il non esperto non vede quella sfumatura.

Acquista subito i tuoi prodotti chimici di ricerca in modo sicuro con noi!

Informazioni affidabili su droghe, hashish ed inesingui, politica di tolleranza:

Nei Paesi Bassi, la vendita di armi in commercio e hashish è illegale ma non punibile, quindi la legge non si applica negli stabilimenti che rispettano le seguenti normative nazionali, leggi:

Informazioni affidabili sulla droga, Cafeteria Act:

Nessuna pubblicità

Nessuna vendita di droghe pesanti nei locali

Nessuna vendita ai minori di 18 anni

Mancata vendita di quantitativi superiori a cinque grammi

Nessun disturbo dell’ordine pubblico

Le caffetterie non possono più vendere alcolici, solo difetti, hashish, bevande e cibo.

Anche la pubblicità non è consentita.

A causa di Corona e delle nuove politiche, le inesingue o l’hashish non possono più essere utilizzati nella caffetteria stessa.

In un gesto di discrezione che è ancora tecnicamente richiesto, molte caffetterie tengono il menu della cannabis sotto il bancone, anche se la cannabis stessa è più o meno in vista.

La maggior parte delle caffetterie chiude alle 22:00.

Dopo di ciò, non dovrebbe essere venduto.

Cookie e privacy

Il negozio online RCT utilizza i cookie per raggiungere scopi di marketing.

Utilizziamo i cookie il meno possibile, non utilizzeremo mai i tuoi dati privati!

INFO@RESEARCH-CHEMICALS-TEAM.INFO

Vedi le FAQ qui.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ritalin-vervanger
AL-LAD KOPEN

COMMENCER À SHOPPING

Visitez notre magasin et découvrez par vous-même la commodité de l'équipe de recherche chimique!

fr_FR