Zasady i warunki Research Chemicals Team

Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje
Asuticele 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia
Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 – Cena
Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 – Czas trwania transakcji: czas trwania, wypowiedzenie i odnowienie
Artykuł 13 – Płatność
Artykuł 14 – Skargi
Artykuł 15 – Spory
Artykuł 16 – Dodanie al lub inne przepisy

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach stosuje się następujące terminy:

 1. Okres karencji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna niedziałanie w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej oraz umowa zawierana na odległość z przedsiębiorcą;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość dotycząca serii produktów i / lub usług, w której zobowiązanie do dostawy i / lub zakupu jest rozłożone w czasie;
 5. Trwały nośnik: każdy środek, który umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienione powielanie przechowywanych informacji.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 7. Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy, który przedsiębiorca udostępnia, który konsument może wypełnić, gdy chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
 9. Umowa zawierana na odległość: umowa, na mocy której w ramach systemu zorganizowanego przez przedsiębiorcę w celu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, do dnia zawarcia umowy włącznie, stosuje się wyłącznie jedną lub więcej technik komunikacji na odległość;
 10. Technika komunikacji na odległość: oznacza, że można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie.
 11. Warunki ogólne: niniejsze Ogólne Warunki Przedsiębiorcy.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Research Chemicals  Team
Adres e-mail: info@research-chemicals-team.euNumer w Izbie Handlowej: 81011172

Jeżeli działalność Przedsiębiorcy podlega odpowiedniemu systemowi licencjonowania: szczegóły organu nadzorczego:

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi zawód regulowany:

 • stowarzyszenie zawodowe lub organizację, z którą jest związany;
 • tytuł zawodowy, miejsce w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym został przyznany;
 • odniesienie do zasad zawodowych mających zastosowanie w Niderlandach oraz wskazanie, gdzie i w jaki sposób można uzyskać dostęp do tych zasad zawodowych.

Artykuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy i zamówienia zawieranych na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki są dostępne do wglądu w siedzibie przedsiębiorcy i że zostaną wysłane do konsumenta bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe, na żądanie konsumenta.
 3. Jeżeli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, wówczas, w przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, a przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi w formie elektronicznej w taki sposób, aby konsument mógł je łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki mogą być przeglądane drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie, na jego żądanie, drogą elektroniczną lub w inny sposób.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych warunków ogólnych zastosowanie mają również szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a konsument w przypadku sprzecznych warunków ogólnych zawsze opiera się na mającym zastosowanie przepisie, który jest dla niego najkorzystniejszy.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków w dowolnym momencie zostanie całkowicie lub częściowo nieważne lub unieważnione, umowa i niniejsze warunki w pozostałej części pozostają w mocy, a dane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione przez postanowienie, że zakres oryginału w miarę możliwości.
 6. Sytuacje nieobjęte niniejszymi ogólnymi warunkami muszą być oceniane w duchu niniejszych ogólnych warunków.
 7. Niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków powinny być interpretowane w duchu niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony czas trwania lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
 3. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwym odzwierciedleniem produktów i / lub usług. Oczywiste pomyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie będą wiązać przedsiębiorcy.
 4. Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i informacje w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 5. Obrazy produktów są prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że pokazane kolory będą dokładnie pasować do rzeczywistych kolorów produktów.
 6. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.
 7. Dotyczy to w szczególności:
 • cena wraz z podatkami;możliwe koszty wysyłki;
 • sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są w tym celu niezbędne;
 • czy prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie;
 • sposób płatności, dostawy i realizacji umowy;
 • Termin przyjęcia oferty lub okres, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
 • poziom wskaźnika łączności na odległość, jeżeli koszt wykorzystania technologii do komunikacji na odległość jest obliczany na podstawie innej niż regularna stawka podstawowa dla wykorzystywanych środków łączności;
 • czy umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
 • sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić dane podane przez niego w kontekście umowy i, w razie potrzeby, poprawić je;
 • wszelkie inne języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
 • kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną;
 • Minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku przedłużonej transakcji.
 • Opcjonalnie: dostępne rozmiary, kolory, rodzaj materiałów.

Artykuł 5 – Umowa

 1. Umowa wchodzi w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia ustalonych warunków.
 2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie elektronicznej akceptacji oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeśli umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznej transmisji danych i zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument jest w stanie zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – zapoznać się ze zdolnością konsumenta do wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także ze wszystkimi faktami i czynnikami istotnymi dla prawidłowego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest uprawniony do odrzucenia zamówienia lub wniosku lub do dołączenia specjalnych warunków do realizacji.
 5. Przedsiębiorca będzie wraz z produktem lub usługą dla konsumenta następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument w przystępny sposób mógł być przechowywany na trwałym nośniku, wysłać:
 6. adres wizyty w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, pod którym konsument może składać skargi;
 7. warunki i sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
 8. informacje o gwarancjach i istniejącej usłudze po zakupie;
 9. dane zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał już te dane konsumentowi w celu wykonania umowy;
 10. Wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub jest nieokreślona.
 11. W przypadku umowy na czas trwania przepis poprzedniego akapitu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.
 12. Każda umowa jest zawierana na warunkach zawieszających wystarczającej dostępności danych produktów.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Przy dostawie produktów:

 1. Przy zakupie produktów konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub wcześniej wyznaczonego przez konsumenta i przedsiębiorcę ogłoszonego przedstawiciela.
 2. W okresie karencji konsument będzie obchodził się z produktem i opakowaniem ostrożnie. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zachować produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt ze wszystkimi akcesoriami i – jeśli to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z dostarczonymi przez przedsiębiorcę rozsądnymi i jasnymi instrukcjami.
 3. Gdy konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do podania o tym informacji przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi to poucząć za pomocą wzoru formularza. Po tym, jak konsument pouczą o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, na przykład za pomocą dowodu nadania.

W przypadku świadczenia usług:

 1. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 i 3 klient nie wskazał, że chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.
 2. Przy świadczeniu usług konsument może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny rozwiązania na okres co najmniej 14 dni, począwszy od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument skupi się na rozsądnych i jasnych instrukcjach dostarczonych przez przedsiębiorcę w ofercie i / lub najpóźniej w momencie dostawy.
 4.  

Artykuł 7 – Koszty w przypadku wycofania

 1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, maksymalną kwotą, za którą może zostać obciążony, są koszty przesyłki zwrotnej.
 2. Jeśli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni po odstąpieniu od umowy. Jest to uzależnione od warunku, że produkt został już odebrany przez sprzedawcę lub można przedstawić ostateczny dowód całkowitego zwrotu. Zwrot zostanie dokonany za pomocą tej samej metody płatności, z której korzysta konsument, chyba że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę płatności.
 3. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodu nieostrożnego obchodzenia się z konsumentem, konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości produktu.
 4. Konsument nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek zmniejszenie wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy, należy to zrobić przed zawarciem umowy zakupu.

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 

 1. Przedsiębiorca może uniemożliwić konsumentowi prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów określonych w ust. 2 i 3.
 2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie stwierdził to w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
 3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów, które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
 4. Które mają wyraźnie osobisty charakter;
 5. które nie mogą być zwrócone ze względu na ich charakter;
 6. Które szybko się psują lub starzeją;
 7. Których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 8. Dla poszczególnych gazet i czasopism;
 9. W przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, którego konsument złamał pieczęć.
 10. W przypadku produktów higienicznych, których konsument złamał pieczęć.
 11. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług związanych z zakwaterowaniem, transportem, działalnością restauracyjną lub wypoczynkiem, które mają być wykonywane w określonym dniu lub w określonym okresie;
 12. Z których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
 13. dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 – Cena

 1. W okresie wymienionym w ofercie ceny produktów i/lub usług nie są podwyższone, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek podatku VAT.
 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami. Ten link do wahań i faktu, że wszelkie wymienione ceny są cenami docelowymi, zostanie wymieniony w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub wykonawczych.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to określił i:
 5. są wynikiem przepisów ustawowych lub postanowień; lub
 6. konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy w dniu, w którym podwyżka ceny wchodzi w życie.
 7. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 8. Wszystkie ceny są obarczane błędami drukarniowymi i typograficznymi. Za skutki błędnych wydruków nie ponosimy odpowiedzialności. W przypadku błędnych wydruków przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu w niewłaściwej cenie.

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi spełniają umowę, specyfikacje wymienione w ofercie, uzasadnione wymagania niezawodności i / lub użyteczności oraz w dniu zawarcia umowy istniejące przepisy prawne i / lub przepisy rządowe. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na prawa i roszczenia, których konsument na podstawie umowy może dochodzić wobec przedsiębiorcy.
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 2 miesięcy od dostawy. Zwrot produktów musi być w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednak przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub stosowania produktów.
 5. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:
 6. Konsument sam naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zmył ich naprawę i/lub modyfikację przez osoby trzecie;
 7. Dostarczone produkty zostały wystawione na działanie nietypowych warunków lub w inny sposób nieostrożnie traktowane lub naruszające instrukcje przedsiębiorcy i / lub na opakowaniu;
 8. Nieadekwatność jest całkowicie lub częściowo wynikiem regulacji rządowych, które zostały lub zostaną nałożone na charakter lub jakość użytych materiałów.

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży jak największej staranności w przyjmowaniu i realizacji zamówień produktów oraz w ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejsce dostawy to adres, który konsument podysuł firmie.
 3. Z zastrzeżeniem tego, co zostało określone w ustępie 4 niniejszego artykułu, firma przyjęła zamówienia szybko, ale nie później niż 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy okres dostawy. Jeżeli dostawa została opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać wypełnione lub może być wypełnione tylko częściowo, Konsument zostanie o tym poinformowany w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Konsument w takim przypadku ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kary. Konsument nie jest uprawniony do odszkodowania.
 4. Wszystkie terminy dostaw są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z wymienionych terminów dostawy. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale co najmniej w ciągu 14 dni po rozwiązaniu.
 6. Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży starań, aby dostarczyć artykuł zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i ze zrozumieniem zgłoszone, że dostarczany jest artykuł zastępczy. W przypadku przedmiotów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszt każdej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do czasu dostawy do konsumenta lub wcześniej wyznaczonego i przedsiębiorcy ogłoszonego przedstawiciela, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, rozwiązanie i odnowienie

Wypowiedzenie

 1. Konsument może zawrzeć umowę na czas nieokreślony, który rozciąga się na regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie, wypowiadając obowiązujące zasady wypowiedzenia i wypowiedzenie nieprzekraczające jednego miesiąca.
 2. Konsument może zawrzeć umowę na czas określony, który rozciąga się na regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie na koniec ustalonego okresu wypowiedzenia i wypowiedzenie nieprzekraczające jednego miesiąca.
 3. Konsument może umowy, o których mowa w poprzednich ustępach:
 4. wypowiedzieć się w każdym czasie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
 5. co najmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
 6. zawsze wypowiadaj je z takim samym wyprzedzeniem, jak przedsiębiorca sam dla siebie.

Ixtension

 1. Umowa na czas określony, która rozciąga się na regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być przedłużana lub odnawiana w sposób dorozumiany na czas określony.
 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie dzienników lub tygodników i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na maksymalny okres trzech miesięcy, jeżeli konsument może rozwiązać odnowioną umowę pod koniec jej odnowienia z okresem wypowiedzenia nieprzekazującym jednego miesiąca.
 3. Umowa na czas określony, która rozciąga się na regularną dostawę produktów lub usług, może zostać przedłużona w sposób dorozumiany na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z wypowiedzeniem do jednego miesiąca i wypowiedzeniem do trzech miesięcy, jeżeli umowa dotyczy umowy,  ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie codziennych, informacyjnych i tygodniowych gazet i czasopism.
 4. Umowa na czas określony na regularne dostarczanie, w drodze wprowadzenia, dzienników i czasopism (próbnych lub wstępnych) nie jest automatycznie kontynuowana i wygasa automatycznie z końcem okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania

 • Jeżeli umowa trwa dłużej niż rok, po upływie jednego roku konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę z wypowiedzeniem do jednego miesiąca, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się wypowiedzeniu przed końcem uzgodnionego okresu.

 

Artykuł 13 – Płatność

 

 1. O ile nie uzgodniono innej daty, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu na zastanowienie się, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niedokładności w danych dostarczonych lub określonej płatności natychmiast do operatora w celu zgłoszenia.
 3. W przypadku braku zapłaty ze strony konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń, obciążyć konsumenta uzasadnionymi kosztami wcześniej ogłoszonymi.

Artykuł 14 – Procedura składania skarg

 

 1. Przedsiębiorca posiada wystarczająco nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji umowy muszą być w pełni i jasno opisane i złożone przedsiębiorcy w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia przez konsumenta wad.
 3. Reklamacje składane przedsiębiorcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni, liczonym od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca odpowie w terminie 14 dni komunikatem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeśli skarga nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.
 5. Reklamacja nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca wskaże inaczej na piśmie.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 15 – Spory

W umowach między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą. Konwencja wiedeńska o sprzedaży nie ma zastosowania.

Artykuł 16 – Przepisy dodatkowe lub inne

Dodatkowe przepisy lub postanowienia, które odbiegają od niniejszych ogólnych warunków, nie mogą być ze szkodą dla konsumenta i powinny być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł być przechowywany w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

29-11 2022 Amersfoort

Przepisy i prawo zmieniają się od czasu do czasu, dlatego nie jesteśmy w stanie często sprawdzać w każdym kraju, czy produkty są
są nadal dozwolone lub nie. Łatwiej nam to sprawdzić w Holandii, dlatego wysyłamy pocztę tylko na terenie Holandii.

Klienci zagraniczni mogą odbierać swoje zamówienia z naszego magazynu w Leusden.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem collectingdepot@research-chemicals-team.i

pl_PLPL